இது US Hotal, Jaffna இன் பதிவு

உணவிற்காக தவிக்கும் கஷ்டப்பட்ட மக்களின் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு சமைத்த உணவை (மதிய உணவு மாத்திரம் )வழங்க நாம் தயாராக உள்ளோம். நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலைமையை கருத்திற் கொண்டு மனிதாபிமான நடவடிக்கைகளை நாம் முன்னெடுத்துள்ளோம்