இன்று கார்ல் மார்க்ஸ் நினைவுநாள்!

(Sivalingam Arumugam)

கார்ல் ஹென்ரிச் மார்க்சு (Karl Heinrich Marx):சுருக்கமாக கார்ல் மார்க்சு (5 மே 1818 – 14 மார்ச்சு 1883) செருமானிய மெய்யியலாளரும், பொருளாதார அறிஞரும், வரலாற்றாசிரியரும், சமூகவியலாளரும், அரசியல் கோட்பாட்டாளரும்,பத்திரிகையாளரும், அரசியல் பொருளாதாரத் திறனாய்வாளரும், சோசலிசப் புரட்சியாளரும் ஆவார்.