இலங்கைப் பாடசாலைகளின் தரம்….?

பாடசாலைகள் உண்மையில் என்ன செய்கின்றன. அதன் கல்வித்திணைக்களங்கள் இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு வடக்கு – கிழக்கில் தூங்கப் போகின்றன