இலங்கை: முழு மீட்சி உறுதி செய்யப்படவில்லை : IMF

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) பணிக்குழு இலங்கைக்கான தனது விஜயத்தை முடித்துக்கொண்டதுடன் ஸ்திரத்தன்மைக்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள் இருக்கின்ற போதிலும், முழுமையான பொருளாதார மீட்சி இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை என அது தெரிவித்துள்ளது.