உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
464158 46.26% 589
304878 30.38% 291
94684 9.44% 102
63002 6.28% 47
53816 5.36% 115
22876 2.28% 27