உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
717042 45.59% 925
481991 30.64% 470
144307 9.17% 138
97577 6.20% 74
76637 4.87% 172
55275 3.51% 73