உள்ளுராட்சி தேர்தல் முடிவுகள்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
4056295 45.46% 2807
2853742 31.99% 1935
770006 8.63% 539
550359 6.17% 350
429513 4.81% 302
262151 2.94% 309