ஐன் இஸாவிலிருந்து வெளியேறும் பொதுமக்கள்

துருக்கி ஆதரவளிக்கும் சிரிய தேசிய இராணுவத்துக்கும், குர்திஷ்களால் தலைமை தாங்கப்படும் சிரிய ஜனநாயகப் படைகளுக்குமிடையிலான மோதல்கள் இம்மாத நடுப்படுதியிலிருந்து அதிகரித்துள்ளன.