கனடிய பிரதமரின் இன்றைய அறிவித்தல்

1. புதன் நள்ளிரவு 12 மணியிலிருந்து விமானப் பணியாளர்கள், பிற நாட்டு தூதர்கள், அமெரிக்க குடிமக்கள், கனடாவில் தங்கள் குடும்பத்தைக் கொண்டவர்கள் தவிர்ந்த கனடிய குடியுரிமை அல்லது வதிவிட உரிமை அற்றவர்கள் நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.