கொவிட்-19 முற்றுகைக்குள் ஐ. அமெரிக்கா

பிந்தைய கொவிட்-19 அதிகரிப்பால் நோயாளர்களுக்கு படுக்கைகளைக் கண்டுபிடிக்க வைத்தியசாலைகள் திண்டாடுகையில், கிறிஸ்மஸ்ஸுக்கு பயணிக்க வேண்டாமென ஐ. அமெரிக்கர்கள் நேற்று மீண்டும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.