சமகால அரசியல் நிலமைகள் தொடர்பாக இலங்கையின் வடகிழக்கில் தமிழர் சமுக ஜனநாயக கட்சி (S.D.P.T) இனால் ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டி(Poster).