செர்னோபில் அணுமின் நிலையம் தொடர்பில் ரஷ்யாவின் அதிரடி தீர்மானம்

ரஷ்ய துருப்புக்கள் தங்கள் படையெடுப்பின் முதல் நாளில் செர்னோபிள் அணு  தளத்தை ரஷ்யா கைப்பற்றியது. “பராட்ரூப்பர்” என்பது உலகின் எந்த இராணுவ அமைப்பிலும் ஓர் உயரடுக்காக இருக்கும் தனி இராணுவ அமைப்பாகும். இந்த இராணுவ அமைப்பையே தற்போது செர்னோபில் அணுமின் நிலையத்தை பாதுகாக்க ரஷ்யா பயன்படுத்தியுள்ளது.