தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியின் காங்கிரஸ்

யாழ்நகரில் நடைபெற்ற தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சி காங்கிரஸின் முதல் நாள் அமர்வில் நடைபெற்ற நிகழ்வின் சில புகைப்படங்கள்