தோழர் தா பாண்டியன் எம்மை விட்டுப் பிரிந்தார்

ஐயா தா.பாண்டியன் அவர்களின் இழப்பானது பேரிழப்பாகும் . எமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்ளுகின்றோம்….!