தோழர் பிடலுக்கு எம் இதய அஞ்சலி

அமெரிக்காவின் வாசலில் சாமானியர்களின் அதிகாரத்தை நிறுவிய மானிடத்தை வரலாறு விடுதலை செய்யும் என்றூ எதிர்வு கூறிய சுதந்திர விடியலை நேசிக்கும் உலக மக்களின் கனவு நாயகன் மாநிட நேயன் உலக ஜனநாயகவாதி ஏற்றத்தாழ்வற்ற நீதியான உலகை நிறூவ முடியும் என்றூ எம் காலத்தின் வாழும் உதாரணமான அந்த மாபெரும் சிந்தனயாளன் செயல் பாட்டாளன் நிரந்தரமாகா உறங்கி விட்டான். தோழர் பிடலுக்கு எம் இதய அஞ்சலி.

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி (SDPT)