பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் மீது செருப்பு வீச்சாம்…

கருணாவுக்கு செங்கம்பளமும் புத்த பிக்குவுக்கு மஞ்சள் துண்டும் விரித்த கல்முனை போராட்டக்காரர்கள் கெளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் மீது செருப்பினை வீசாதிருந்தால்தான் ஆச்சர்யம்.