மக்களோடு மக்களாய்: தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி

வன்னி மக்களின் தொழில்வாய்ப்போடு கூடிய அபிவிருத்திக்கு தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி மெழுகுவர்த்தி சின்னமே ஒளிதரும்….. இலக்கம் …6.