மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

திருகோணமலை தழிழர் சமூக ஜனநாயக் கட்சியின் மெழுகுதிரி சின்னத்தில் போட்டியிடும் சல்லி சாம்பல்தீவு வட்டார வேட்பாளர் விபூஷண் அவர்களை ஆதரித்து நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு…..