மீரியபெத்த இரண்டாவது ஆண்டு நினைவஞ்சலிக் கூட்டமும் மலையக மக்களின் காணி வீட்டு உரிமை ஆய்வரங்கும்