‘வங்கம் தந்த பாடம்’

‘வங்கம் தந்த பாடம்’ என்ற இந்த கட்டுரையை தோழர் சந்ததியார் எழுதவில்லை. இந்த கட்டுரையானது வங்கதேச விடுதலைப் போராட்டம் தீவிரமாக நடைபெற்றுக்கொண்டு இருந்தபோது டாக்கா நகரில் ‘Far Eastern Economic Review’ என்ற பிரபலமாக ஆங்கில சஞ்சியையின் செய்தியாளராக பணியாற்றிய Lawrence Lifschultz என்பவரால் 1979 இல் எழுதி வெளியடப்பட்ட The Unfinished Revolution’, என்ற நூலில் இடம்பெற்ற ஒரு அத்தியாயமாகும். இந்த இணைப்பில் அந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாத்தை நீங்கள் காணலாம்.
http://www.nirmanblog.com/…/20…/03/unfinished-revolution.pdf

http://thesamnet.co.uk/?p=77086

(Jeyabalan Thambirajah)