வாகனங்களை எல்லைக்கருகில் நகர்த்திய சீனா

சீன மக்களின் விடுதலை இராணுவமானது கல்வான் பள்ளத்தாக்குக்கு ஒரு வாரத்தில் 200க்கும் மேலான ட்ரக்குகள், நான்கு சக்கர வாகனங்கள், புல்டோஸர்கள், நிலத்தை நகர்த்து உபகரணத்தை நகர்த்தியுள்ளது.