விரலுக்கேற்ற வீக்கத்தைப் போல வாழப்பழகிக் கொள்ள வேண்டும்

வாழ்க்கைச் செலவு விண்ணைத் தொட்டுள்ள நிலையில், மக்கள் தமது நாளாந்த அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்குக்கூட பெரும் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்து வருகின்றனர். இந்த நிலைமை, இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீண்டு செல்லுமென எதிர்வுகூற முடியாதுள்ளது.