13ம் திருத்தச் சட்டத்தின் அடிப்படையிலான – மாகாண சபை அதிகாரங்களின் தேவையை கோரும் நேர்மையானதும் உறுதியானதுமான குரலின் அவசியம் இன்று உணரப்படுகின்றது