அதிகாரத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் குறியீடு

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)

அதிகாரம், என்றென்றைக்கும் ஆனதல்ல மாற்றங்கள் வந்தே தீரும். உலக வரலாற்றில், நிலைத்திருந்த சாம்ராஜ்யங்கள் என்று எதுவும் இல்லை. கிரேக்கர் தொடங்கி, அமெரிக்கர் வரை யாரும் விதிவிலக்கல்ல.