உன்னால் முடியும் தம்பி… தம்பி…..


(சாகரன்)

‘நாட்டிற்குள் வந்தது யானை
அடுப்பிற்குள் புகுந்தது பூனை’
என்ற தோழர் மு. கார்த்திகேசனின் வாசகங்கள் என் நினைவில் வந்து போகின்றது……