உலக சமத்துவமின்மை அறிக்கை 2019: விடையில்லா வினாக்கள்

(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)
உலகம் சமத்துவபுரமன்று. சமத்துவத்துக்கான போராட்டங்களே, உலக வரலாற்றில் பாரிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்திருக்கின்றன. ஆனால், சமத்துவமின்மை தொடர்கிறது; அதற்கெதிரான போராட்டங்களும் தொடர்கின்றன.