போத்துகீச தமிழ் சொல் கலப்பு

இதில் சில சொற்கள் போத்துக்கீசு சொல் எனத் தெரியும் …. சில சொற்களை தமிழ்ச் சொற்கள் என்றே நான் நினைத்தேன் …..