மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

1சாந்தசோலையில் கூட்டம் நடைபெற்றது போது