தமிழகத்தில் தமிழ் தேசியம்

(பாவல் சங்கர்)

//இங்கே தமிழர் தேசிய அரசியல் மூன்று விதமான நபர்களால் மூன்று விதமான காரணங்களுக்காக பேசப்பட்டு வருகிறதை பார்க்க முடிகிறது……….??