தமிழர்களைவிட ஆந்திராவில் காவிகளை கதற விட்ட தெலுங்கர்கள்

பாஜக, நோட்டாவுக்கும் குறைவாக வாக்குகள் வாங்கிய தொகுதிகள், வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வாக்கு சதவீதம் விவரம்:

ஆந்திர பிரதேசம்

1.அமலாபுரம்
நோட்டா -16,449 (1.34%)
பாஜக- 11516 (0.94%)

2.அனக்காபள்ளி
நோட்டா- 34,897 (2.82%)
பாஜக- 13276 (1.07%)

3.அனந்தபூர்
நோட்டா – 16,466 (1.23%)
பாஜக-7604 (0.57%)

4.அரக்கு
பாஜக-17,867 (1.66%)
நோட்டா- 47,977 ( 4.46%)

5.பாபட்லா
நோட்டா- 13,218 (1.04%)
பாஜக- 10,351 (0.82%)

6.சித்தூர்
பாஜக- 10,496 (0.8%)
நோட்டா- 20,556 (1.56%)

7.எலுரு
நோட்டா – 23,880 (1.8%)
பாஜக – 8,412 ( 0.63%)

8.ஹீண்டுபூர்
நோட்டா – 17,428 (1.3%)
பாஜக – 13,805 (1.03%)

9.கடப்பா
நோட்டா – 14,692(1.2%)
பாஜக- 4,085 ( 0.33%)

10.காக்கிநாடா
நோட்டா- 17,153 (1.3)
பாஜக- 9,596 ( 0.78)

11.மச்சிலிபட்டணம்
நோட்டா- 14,077 (1.13%)
பாஜக- 6,462 (0.52%)

12.நந்யாள்
நோட்டா – 9,791 (0.75%)
பிஜேபி- 9,066 (0.7%)

13.நெல்லூர்
நோட்டா- 17,161 (1.33%)
பாஜக- 12,513 (0.93%)

14.ஒங்கோலெ
நோட்டா- 20,865(1.55)
பாஜக- 8,229 (0.61)

15.ராஜமுந்திரி
நோட்டா- 18,087 (1.45)
பாஜக- 12,334 (0.99)

16.ஸ்ரீகாக்குளம்
நோட்டா- 25,545 (2.21)
பாஜக- 8,390 (0.72)

17.திருப்பதி
நோட்டா- 25781 (1.96)
பாஜக- 16125 (1.23)

18.விழியநகரம்
நோட்டா- 29,501 (2.42)
பாஜக- 7,266 (0.6)

  • பகிர்வு