தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பைப் பற்றிய கடுமையான விமர்சனங்களும்…..

(Karunakaran Sivarasa)

தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பைப் பற்றிய கடுமையான விமர்சனங்களும் அதன் மீது மக்களுடைய எதிர்ப்புணர்வும் கூடிக் கொண்டு வருகிறது.

மக்கள் விரோதச் சக்தியாக கூட்டமைப்பு மாறிவிட்டது என்பதே பலருடைய கருத்துமாகும்.