தாளத்துக்கு ஆடுவதை தவிர்க்க முடியாது

வீட்டில் பெற்றோர் இருக்கும் போது, எவ்வாறான குழப்படிகளைச் செய்தாலும் பரவாயில்லை; பெற்றோர் இல்லாத தருணங்களில் மிகக் கவனமாகவே இருக்கவேண்டுமென்ற முன்னோரின் அறிவுரை, பலருக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும்.