நல்ல கட்டுரை. வெட்டி – சாறு கொடுத்திருக்கிறேன்.

ராகுலின் முடிவை ‘காலத்தின் கட்டாயம்’ என்று காங்கிரஸ்காரர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான். பதவியில் இல்லாவிட்டாலும் ராகுல்தான் இந்திய அளவில் காங்கிரஸின் முகம்.
அது மாறப்போவதில்லை.