பயங்கரவாத ஒழிப்பு நடவடிக்கை..??

(Thambirajah Elangovan)

ஆப்கானிஸ்தான்…

ஈராக்…

எகிப்து…

லிபியா…

சிரியா… ..

மற்றும் பல நாடுகளில்

பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க

இறங்கியவர்கள்… ..

இலங்கையிலும்

இறங்குகிறார்கள்

பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க..?

ஐயோ… .. பாவம்.. எங்கள் இலங்கை மாதா..!