மகிந்தவின் பேச்சின் சாரம்சம்.

யுத்த வெற்றி பற்றிய தம்பட்டம் மட்டுமே. தம்மால் சுவீகரிக்கப்பட்ட அரச சொத்து பற்றியோ ஒவ்வொரு அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் அனுமானிக்கப்பட்ட திட்டங்களில் கபளீகரம் செய்யப்பட்ட சொத்துக்கள் பற்றிய சுயவிமர்சனம் எங்கே? பாராளுமன்ற அரசியலை காப்பாற்றி தனது குடும்ப ஜனநாயகத்தினை காப்பாற்ற போகின்றாராம்.