முஸ்லிம் உலகின் மாற்றங்களும் மையம் கொள்ளும் சவால்களும்!

முஸ்லிம்களைப் பெரும்பான்மையாகக் கொண்ட பல தேசங்கள், ‘உம்மா’ (முஸ்லிம் உலகம்) அரசியலின் இன்னொரு கட்டத்தைக் கடக்கின்றன. உள்நாட்டுச் சவால்களைக் கருத்தில் கொண்டு தங்கள் பொருளாதார, அரசியல் நிதர்சனங்களின் அடிப்படையில், புவிசார் அரசியல் முன்னுரிமைகளை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளவும் அந்நாடுகள் முயல்கின்றன. ‘உம்மா’ எனும் கருத்தாக்கம் முஸ்லிம் உலகத்தின் மையமாக, குறிப்பாக ஒற்றுமையின் மத நெறிமுறையாக எப்போதுமே இருந்து வந்திருக்கிறது. அதேசமயம், அரசுகளும், அரசு அல்லாத அமைப்புகளும் அதன் புதிய வரையறைகளை உருவாக்கிவரும் சூழலில், அந்தக் கருத்தாக்கம் தற்போது கட்டுடைப்பு செய்யப்படுகிறது.