வாழ்தலுக்காக நாளை காலையும் வீதியில் இறங்க தயார் நிலையில் நாம்….

(சாகரன்)

நான் வாழும் தேசமும் எல்லைகளை மூடியது

தனது நாட்டுப் பிரஜைகளுக்கு அப்பால் யாரும் நாட்டிற்குள் வர கூடாது என்று எல்லைகளை மூடியுள்ளது கனடா. ஆனால் அமெரிக்க பிரஜைகளுக்கு இதிலிருந்து விதிவிலகு.