13இன் முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்படுவ​தே காலத்தின் தேவை

ரு நாணயத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருப்பதைப் போல, ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளுக்கும் பின்னாலும் மற்றுமொன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது. அவற்றை உடனடியாக இனங்கண்டுகொண்டால் மட்டுமே அடுத்தடுத்த கட்டங்களைக் நோக்கி நகரமுடியும். சில இனங்காணல்கள் காலங்கடந்த ஞானமாகவும் இருக்கக் கூடும்.