‘அமீனா புகுந்த வீடும் அமெரிக்கா புகுந்த வீடும் உருப்படாது!’

(Rathan Chandrasekar)

ஒன்று தோன்றுகிறது.

சொல்கிறேன்.

ஆமை புகுந்த வீடும் அமீனா புகுந்த வீடும்

உருப்படாது என்பார்கள்.