உங்களில் ஒருவன்.!

மீண்டும் எதிரிகளை கலங்கடித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் திரு. முக. ஸ்டாலின் அவர்கள்.!

நேற்று முதல் பல நண்பர்கள் விவாதிப்பது..,
உங்களில் ஒருவன் பற்றிதான். மகிழ்ச்சி.