சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகத் சிங்கின் பெயர் மீண்டும் ஒருமுறை உலக அளவில் பேசுபொருளாகியது!

(Nadarajah Kuruparan)

அரசியலில் குதித்தால் அப்பன், பெரியப்பன், சித்தப்பன், மாமன், மச்சான் என தடி எடு தண்டெடு என்கிற காலத்தில், ”வாழ்வு கொடுத்த துடைப்பத்தை கைவிடேன்” என்கிற தாயும் இருக்கிறார்.