“உலக காடுகள்தினம்”

(Ramamurthi Ram)

எச்சரிக்கையை
-உணர்ந்து வாழ்வோம்!!
இன்றுமட்டுமல்ல தினந்தோறும் காடுகள் தினமாக அனுசரித்து எஞ்சிய காட்டைக் காப்பாற்றினால் மட்டுமே மனிதர்களாகிய நாம் இந்த பூமியில் மிஞ்சுவோம்…