பர்தா -1

(MYM Siddeek)

அறிவீனமா அல்லது பெண்ணுரிமைக்கு எதிரான அடக்குமுறையா ?
அறியாததை முழுவதும் அறியாமல் பேசுவதையே அறிவீனம் என்கின்றோம் ! இது அறிவிலிகள் காலத்து மக்களின் நிலையாக இருந்தது. அதே காலத்திலேயே சிலர் இன்னும் இந்த 21ம் நூற்றாண்டிலும் வாழ்வது ஆச்சரியமானதும் சகிக்க முடியாததும் ஆகும்.