மிதிவண்டிக் குறிப்புக்கள் – 17


(Amritha Ayem)

கரடி, அளிக்கம்பை, புட்டம்பை, மொட்டையாகல் மலை, நான்:
பேராசிரியை சியாமளா ரத்னாயக்க இலங்கையில் பிறந்தவர். ஐக்கிய அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் விரிவுரையாளராகவும், ஆய்வாளராகவும் பணியாற்றுபவர். பிறிஸ்லி கரடிகளின் ஆய்வுகளுக்கு தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர். இலங்கையின் பிரபல கிரிக்கட் விளையாட்டு வீரர் ரவி ரத்தனாயக்கவின் மூத்த சகோதரி.