யாழ்ப்பாண பேச்சு வழக்கு

(நம்ம Jaffna)

யாழ்ப்பாண பேச்சு வழக்கு என்பது இங்குள்ள மக்களால் அன்றாடம் பாவிக்கப்படும் சொற்பிரயோகங்களே.