தோழர் ஆர்ஆர் இராகவன்

(தோழர் ஜேம்ஸ்)

முதல் சந்திப்பே…..? கடைசிச் சந்திப்பாக அமையும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை.
ஆனால் இதற்கு முன்பு அவரை சந்தித்தேனா….? என்பதை என் ஞாபகத்திற்கு வரும் அளவிற்கு என்னால் தற்போது தடங்களை என் மனதிற்குள் பெற முடிவில்லை.