எம் மண்ணின் உழைப்பாளி!

 

அன்று யானை கட்டி போரடித்தவன் பரம்பரை இன்று காட்டில் மரம்வெட்டி கால்நடையாய் தள்ளிப் போவதென்ன?!