சீனாவின் தாக்குதல்களை முறியடிக்க, எல்லையில் இந்தியா பலத்த பாதுகாப்பு

இந்திய எல்லையில் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டுக்கு அருகில் சீனாவின் தாக்குதல்களை முறியடிக்கும் வகையில் இந்தியா பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உக்கிரமடையச் செய்துள்ளது.