சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவோம்


பிரிதானியாவிடம் இருந்து விடுதலை கிடைத்த சுதந்திரத்தை

பிரித்தானியாவின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற இன்றைய தினத்தை இலங்கையராக நாம் கொண்டாடுகின்றோம்.