தோழர் அன்ரன் மித்திரனின் தாயார் மரியாம்பிள்ளை லூர்த்தம்மா மறைவு

நவாலிதேவாலயத்தில் நிகழ்ந்த இறுதி ஆராதனை நிகழ்வு. தேவாலயத்தின்துயர சரித்திரம் அந்தஊரின் மாந்தர்கள் தோழர்கள் மனத்திரையில்வந்துபோனார்கள்.